SZABAT SZALOM

autorzy: Pawe Jdrzejewski, Barbara Krawcowicz; konsultacja: Jakub Kowalski

szabat.GIF


Bardziej ni Izrael strzeg Szabatu, Szabat strzeg Izraela

 Ahad Ha’am

 

 

Wród wielu praw religijnych ustanowionych przez judaizm znajduj si takie, których podstawowym celem jest uwicanie ludzkich dziaa, przestrzeni, a nawet czasu: „Bdcie wici, bo Ja, Haszem, wasz Bóg, jestem wity” (Wajikra/Kapaska 19:2).

Podczas Szabatu – jak podkrela rabin Abraham Joshua Heschel – nie przestrze, ale czas zostaje uwicony. Judaizm stworzy wityni, do której nie potrzeba przychodzi, bo przemieszcza si razem z czowiekiem. wityni, która istnieje wszdzie tam, gdzie pojawia si choby jeden wyznawca judaizmu; wdrujc razem z nim, bo istniejc trwale nie w przestrzeni, ale w czasie.

T wityni jest Szabat.

Szabat jest prób wykreowania przez judaizm w jednym dniu kadego tygodnia przedsmaku Ery Mesjaskiej” – zauwaaj Dennis Prager i Joseph Telushkin.

Celem Szabatu nie jest wstrzymywanie si od pracy. Niewykonywanie w Szabat pracy jest rodkiem do celu, a nie samym celem. Celem Szabatu nie jest odpoczynek. Odpoczynek jest tylko „produktem ubocznym” Szabatu.

Celem Szabatu jest wanie uczynienie z tego dnia wityni w czasie: „Pamitaj stale o dniu Szabatu, aby go uwica” (Szemot/Wyjcia 20:8).

Uwicanie Szabatu jest celem Szabatu. W czasie Szabatu znajdujemy si w „wityni” – i w tym czasie Tora wymaga, abymy zachowywali si i postpowali  jak w wityni.
„Bo w sze dni Bóg uczyni niebo i ziemie, morze i wszystko, co w nim jest i odpocz w siódmym dniu. Dlatego Bóg pobogosawi dzie Szabatu i uwici go”.(Bereszit/Rodzaju 2:1-3)

Bóg dokona aktu stworzenia. Siódmego dnia zaprzesta kreacji. Konsekwentnie wic w Szabat zakazane nie jest wcale wykonywanie wszystkich czynnoci, ale wycznie czynnoci kreacyjnych: polegajcych na wytwarzaniu, stwarzaniu i przeksztacaniu. Miszna wymienia 39 gównych kategorii takich czynnoci (melachot) zabronionych w Szabat.

Jednoczenie prawa judaizmu ustanawiaj wiele micwot (przykaza), których wypenienie jest konieczne, aby uwici Szabat.

Wanie nimi chcielibymy si tu zaj.

Przygotowania do Szabatu

Rabini nazywali Szabat czule i z mioci Narzeczon. W kady pitek wieczorem do ydowskich domów przybywa ten specjalny go. Narzeczona. Królowa – Szabat Hamalka.

Ilekro spodziewamy si wyjtkowego gocia w naszym domu, powicamy sporo czasu na przygotowania. Szczególny go wymaga szczególnej oprawy. Nie witamy go w rozdeptanych kapciach, papilotach na gowie, rozcignitym swetrze, w zakurzonym i brudnym mieszkaniu.

Jest zatem zrozumiae, e i do nadejcia Szabatu naley si przygotowa. Jeli zostawimy wszystko na ostatni chwil, moemy nie zdy, a co gorsza – w popiechu umknie nam caa rado i wyjtkowo wieczoru.

•    Kolacja szabatowa ma by zjadana z apetytem (szabat powinien skada si z wydarze przyjemnych!), naley wic unika jedzenia wikszych posików w pitkowe popoudnie.
•    Zakupy lepiej zrobi rano w pitek ni w czwartek, ale oczywicie czwartek jest te dopuszczalny. W przypadku produktów, które wymagaj dugiego przygotowania – czwartek jest konieczny. Dokonywanie zakupów raczej  w pitek rano ni w czwartek wie si z opisanym w Torze darem manny dla znajdujcych si na pustyni Izraelitów – manna na Szabat spadaa z nieba w pitek rano: „Zbierali to [mann] kadego ranka” (Szemot/Wyjcia 16:21).

•    Dobrze jest przygotowa jak specjaln, wyjtkow potraw szabatow. Tradycyjnie jest ni czulent. Odpowiednie na Szabat s szczególnie ryby, jednak tylko dla tych, którzy lubi potrawy z ryb: do adnych da nie naley si w Szabat zmusza. Nie ma wic najmniejszego sensu przygotowanie potrawy szalenie wyrafinowanej, jeli nie bdziemy mieli najmniejszej ochoty jej póniej zje.

•    Jeli korzystamy z produktów przygotowanych przez nie-yda, to co najmniej jedna czynno w trakcie tych przygotowa powinna by wykonana przez nas.

•    Dobrze jest upiec wasne chaki, ale nie jest to konieczne.

•    Przed rozpoczciem Szabatu naley przygotowa stó i nakrycia oraz sprawdzi, czy naczynia s czyste. óka powinny by pocielone. (Dodatkowo przed Szabatem trzeba wykrci arówk z lodówki – niektórzy zalecaj nawet zablokowanie wycznika reagujcego na otwarcie drzwi lodówki.)


Przygotowanie stou na szabatow kolacj oznacza – poza przygotowaniem nakry i piknego obrusu – umieszczenie na nim chaek (przykrytych odpowiedni serwetk) oraz kielicha kiduszowego.


•    Wskazana jest kpiel przed Szabatem (co najmniej umycie twarzy, rk i nóg w ciepej wodzie). Trzeba by ostrzyonym (ale do fryzjera nie naley i w pitek, lecz wczeniej i nie znaczy to, e naley chodzi co tydzie: wosy powinny by po prostu zadbane). Naley te zadba o paznokcie.

•    Ubranie na Szabat powinno by inne od zwyczajnego, codziennego. Prorok mówi: „Bdziesz czci Szabat i nie bdziesz w ten dzie zaatwia swych zwykych spraw” (Jeszaja/Izajasz 58:13). O sowie „czci” mdrcy stwierdzili: „Twoje ubranie szabatowe nie bdzie takie, jak w inne dni”.

•    Przed rozpoczciem Szabatu naley opróni kieszenie, aby unikn – zakazanego – przenoszenia przedmiotów.

 

Tu przed rozpoczciem Szabatu, zwyczajowo, wskazane jest woenie jakiej sumy do skarbonki, gdzie znajduj si pienidze na cele charytatywne.

Wieczór szabatowy


Szabatowe rytuay zaczynaj si od zapalenia wiec.

wiece zapala si ok. 18 minut przez zachodem soca. Informacje, o której dokadnie godzinie naley to zrobi, mona znale na wielu stronach internetowych i w ydowskich kalendarzach. wiec nie wolno zapali po zachodzie soca. Mona to jednak zrobi wczeniej ni o wyznaczonym czasie.


•    Obowizek zapalenia wiec zasadniczo przypada kobiecie. Jeli w tym samym gospodarstwie domowym yj dwie zamne kobiety, kada z nich zapala wiece. Jeli kobieta z jakich powodów nie moe dopeni tego rytuau, albo gdy mczyzna mieszka sam, wówczas to on zapala wiece. (Obowizek zapalenia wiec nie jest cile zwizany z pci i dotyczy zarówno kobiet, jak i mczyzn.)

•    Zapalone musz by co najmniej dwie wiece. Jedna symbolizuje pamitanie (Szemot/Wyjcia 20:8: „Pamitaj stale o dniu Szabatu”) o Szabacie, druga za jego przestrzeganie (Dewarim/ Powtórzonego Prawa 5:12: „Bdziesz przestrzega Szabatu, aby go uwica”).

•    Istnieje obyczaj zapalania dodatkowych wiec, po jednej dla kadego dziecka w rodzinie.

•    Mona uy wiec dowolnego rodzaju. Jedynym wymogiem jest ich wielko – wiece musz bowiem pali si przez ca wieczerz szabatow.
•    wiece mona umieci w dowolnym lichtarzu, aczkolwiek zalecane jest uywanie dwóch osobnych – po jednym dla kadej wiecy, które su wycznie do tego celu. 
•    wiece powinny sta i by zapalane na stole, przy którym bdziemy jedli kolacj. Jeli nie jest to wygodne, powinny przynajmniej znajdowa si w tym samym pomieszczeniu.
•    Zasad jest, e wypowiedzenie bogosawiestwa poprzedza wykonanie micwy. W przypadku zapalania szabatowych wiec jest jednak inaczej – najpierw zapalamy wiece, a nastpnie wypowiadamy bogosawiestwo.


Dzieje si tak dlatego, e wypowiadajc bogosawiestwo kobieta przyjmuje na siebie Szabat i nie moe ju wykonywa adnych zakazanych czynnoci. Innymi sowy, gdyby najpierw wypowiedziaa bogosawiestwo, nie mogaby ju zapali wiec.

Jeli wiece zapala mczyzna, sytuacja jest odmienna – w jego przypadku nie oznacza to przyjcia na siebie Szabatu. Niektóre autorytety twierdz, e mczyzna powinien najpierw wypowiedzie bogosawiestwo, a potem zapali wiece. Mczyzna przyjmuje na siebie Szabat recytujc Psalm 92. stanowicy cz naboestwa Kabbalat Szabat.


Szabat zaczyna si niezalenie od zapalania wiec i uczestnictwa w wieczornym naboestwie – trzeba zatem pamita o tym, e szabatowe reguy dotycz nas niezalenie od tego, czy zapalilimy wiece lub czy bylimy w synagodze.Osoba, która zapala wiece, wykonuje, po ich zapaleniu, trzy ruchy obiema domi w swoj stron nad pomieniem wiec, zakrywa oczy domi i wypowiada bogosawiestwo:


Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, który uwici nas swoimi przykazaniami i nakaza nam zapala wiec na Szabat.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu lehadlik ner szel szabat.]


Po wygoszeniu bogosawiestwa odkrywa oczy i spoglda na pomienie wiec.

•    Po pobogosawieniu wiec nastpuje zwykle wymiana ycze szabatowych: „Szabat szalom”.

•    Nie mona je ani pi od momentu rozpoczcia Szabatu do zakoczenia kiduszu. (Zakaz ten nie obejmuje dzieci przed bar i bat micw)

Po zapaleniu wiec przychodzi czas na pójcie do synagogi na modlitw witajc Szabat – Kabbalat Szabat oraz Maariw. Bardzo za pogoda, choroba bd dua odlego do synagogi to powody, dla których mona pozosta w domu i tu pomodli si wraz z rodzin.

Po modlitwach w domu lub po powrocie z synagogi zaczyna si nastpna cz szabatowego wieczoru.


Rytuay w domu
i pitkowy kidusz

•    Po Kabbalat Szabat i Maariw rodzina zwykle zbiera si razem wokó szabatowego stou, by odpiewa tradycyjn pie „Szalom Aleichem” – przywitanie towarzyszcych nam w Szabat anioów.

•    Jeli w rodzinie s dzieci, ojciec bogosawi je (moe to take zrobi matka).

Po pooeniu doni na gowie dziecka mówi do chopca: Oby Bóg uczyni Ci takim, jak Efraim i Menasze (synowie Józefa).
[Jesimcha Elohim keEfraim wechMenasze.]


Gdy bogosawi dziewczynk, mówi: Oby Bóg uczyni Ci, jak Sar, Rebek, Rachel i Le.
[Jesimech Elohim keSara, Riwka, Rachel weLea.]


I kontynuuje:

Oby Haszem Ci bogosawi i strzeg. Oby Haszem rozwietli dla Ciebie Swoje oblicze i okaza Ci ask. Oby Haszem zwróci ku Tobie Swoje oblicze i zesa Ci pokój.

[Jewarechecha Haszem wejiszmerecha. Jaer Haszem panaw elecha wichunecha. Jisa Haszem panaw elecha wejasem lecha szalom.]

•    Nastpnie wszyscy piewaj biblijny poemat wyraajcy uwielbienie ony – Ejszes Chajil.


•    Kolejn czynnoci jest kidusz. Bogosawiestwo to wygaszane jest przez gow rodziny, która trzyma w doni kielich wina. Odmawiajc kidusz osoba ta powinna czyni to z intencj wypeniania micwy w imieniu wszystkich obecnych. Podobnie intencj wypenienia micwy musz mie osoby suchajce kiduszu. Dopiero po odmówieniu kiduszu wolno je i pi.

Uwicenie Szabatu jest nakazem biblijnym (por. Szemot/Wyjcia 20:8). Rabini ucz, e to pamitanie wymaga recytacji kiduszu na pocztku Szabatu oraz hawdali na jego zakoczenie.

Kidusz odmawiany jest nad winem – tradycyjnym symbolem radoci i szczególnej okazji. Powinno by to wyjtkowe wino, najlepsze, najwyszej jakoci. Najdrosze, na jakie nas – w granicach rozsdku – sta. Do tego stopnia, e cho preferowane jest w tej sytuacji wino czerwone, jeli mamy biae, które jest lepszej jakoci – uywamy biaego.


Mona te, zamiast wina, uy soku winogronowego, poniewa zarówno sok winogronowy jak i wino s z tych samych owoców. Bogosawiestwo jest wówczas identyczne, bo dotyczy „owocu winoroli”.

Oczywicie zarówno wino, jak i sok musz by koszerne.
Gdy nie uywamy wina ani soku z winogron, kidusz mona odmówi nad chlebem. W takiej sytuacji rytualne mycie rk (netilas jadajim) ma miejsce przed kiduszem, a zamiast bogosawiestwa nad winem (bore pri hagafen) wypowiadamy bogosawiestwo nad chlebem (hamoci).

Kielich z winem powinien by trzymany na wysokoci ok. 10 cm. nad stoem. Powinien mie pojemno nie mniejsz ni 96 gramów. Musi by cakowicie napeniony.

Jeli tak si zoy, e nie mamy wystarczajcej iloci wina lub soku, aby kielich by wypeniony cakowicie, mona pyn rozcieczy. Kielich musi by trzymany ca doni, nie za podstawk ani nie za nók.

Ilo wina, któr wypija osoba odmawiajca kidusz, nie moe by mniejsza od tej, która wypeni jej „jeden policzek”.

Oto sowa kiduszu:

I by wieczór i by poranek – dzie szósty. Byy ukoczone niebiosa, ziemia i wszystkie ich zastpy. Bóg ukoczy siódmego dnia prac, któr wykonywa i odpocz siódmego dnia od wszelkiej pracy, któr wykonywa. Bóg pobogosawi siódmy dzie i powici go, gdy w nim odpocz od wszelkiej pracy, któr stworzy Bóg, by j wykonywa.

[Wajehi erew wejechi woker jom hasziszi. Wajechulu haszamajim wehaarec wechol cewaam. Wajechal Elohim bajom haszwii melachto aszer asa, wajiszbot bajom haszwii mikol melachto aszer asa. Wajewarech Elohim et jom haszwii wajekadesz oto, ki wo szawat mikol melachto aszer bara Elohim laasot.]

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, Król wiata, Stwórca owocu winoroli.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, bore pri hagafen]

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, który uwicie nas swoimi przykazaniami i upodobae nas sobie, swój wity Szabat askawie z mioci przekazae nam jako dziedzictwo, pamitk dziea stworzenia. Gdy on jest pocztkiem witych uroczystoci, pamitk wyjcia z Egiptu. Gdy nas wybrae i nas wyrónie ze wszystkich ludów. A Twój wity Szabat askawie z mioci przekazae nam jako dziedzictwo. Bogosawiony jeste Ty, Haszem, który uwicasz Szabat.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, aszer kidszanu bemicwotaw weraca wanu, weszabat kodszo beahawa uwracon hinchilanu, zikaron lemaase wereszit. Ki hu jom techila lemikraej kodesz, zecher licijat micraim. Ki wanu wacharta, weotanu kidaszta, mikol haamim. Weszabat kodszecha beahawa uwracon hinchaltanu. Baruch ata Haszem, mekadesz haszabat.]

Tekst kiduszu skupia si na dwóch tematach. W pierwszej czci mówi o stworzeniu wiata i zakoczeniu czynnoci kreacyjnych. Czowiek w Szabat naladuje zatem Boga. W drugiej czci nawizuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Niewolnik nie moe zaprzesta wykonywania pracy, jeli nie pozwoli mu na to jego waciciel. Szabat naley wic wycznie do ludzi, którzy nie s niewolnikami. Kidusz symbolizuje wolnych ludzi,  biorcych przykad z Boga.

•    Po zakoczeniu kiduszu wszyscy odpowiadaj „amen”, wino zostaje rozlane do kieliszków i podane wszystkim przy stole.


Istniej trzy sposoby nalewania wina:

1)  Odmawiajcy kidusz wypija wymagan ilo ze swojego kieliszka, po czym dolewa do swojego kieliszka wino z butelki lub innego naczynia i z niego  rozlewa do kieliszków pozostaych osób *

2) Wygaszajcy kidusz nalewa innym wino ze swojego kieliszka po wygoszeniu kiduszu, a dopiero potem pije ze swojego kieliszka.

3) Wino rozlewa si wszystkim przed wygoszeniem formuy kiduszu. Wszyscy zachowuj milczenie do czasu, a wygaszajcy kidusz wypije swoje wino.


*  Jest to przyjte, poniewa wino nadpite przez kogo jest uwaane za „niedoskonae” (pagum) i nie powinno by podawane innym, zanim nie doleje si do niego cho kropli nowego wina (spoza kieliszka), aby odzyskao swoj „doskonao”.


•    Nastpn czynnoci jest rytualne umycie rk – netilat jadajim.

Bierzemy naczynie z wod w lew rk i wylewamy wod dwa lub trzy razy na praw do. Po tym powtarzamy czynno wylewajc wod praw rk na lew do. (Z praktycznych wzgldów czynno ta nie odbywa si w pokoju – przy stole, ale w kuchni, nad zlewem).

Odstawiamy naczynie z wod i przed wytarciem doni wygaszamy bogosawiestwo:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, który uwicie nas Swoimi przykazaniami i nakazae nam obmywanie rk.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam aszer kidszanu bemicwotaw weciwanu al netilat jadajim.]

Po bogosawiestwie, w milczeniu czekamy a wszyscy skocz mycie rk i zgromadz si przy stole.

•    Gdy wszyscy zbior si przy stole, nastpuje wygoszenie kolejnego bogosawiestwa: bogosawiestwa chleba (hamoci).

Chaki powinny by dwie (na pamitk podwójnej porcji manny otrzymywanej przez Izraelitów na pustyni w kady pitek, co umoliwiao im witowanie Szabatu), przykryte odpowiedni serwetk. Przykryte – bo w kadej innej sytuacji bogosawiestwo chleba nastpuje przed bogosawiestwem wina. (Inne uzasadnienie przykrywania chaki wynika z faktu, e manna pokryta bya ros.)

Jeli nie mamy tradycyjnych chaek, moemy uy dwóch bochenków chleba lub dwóch patków macy.

Wane jest, aby wszystko przygotowa jak najlepiej: pikny obrus, dobre jedzenie. Tradycja piknych tac pod cha, jak i kielichów bierze si z idei upikszania micwot (przykaza) – pokazujemy, jak drogie nam s, poprzez uywanie piknych naczy do ich wykonywania. Zasada rabiniczna hiddur micwa  stwierdza, e przedmioty potrzebne do spenienia przykaza powinny by pikne. Jeli kogo nie sta na ozdobn tac, chay mona pooy na talerzu i przykry serwetk. Kroi mona zwykym noem, a nawet rozrywa palcami. Bardzo wane jest take to, e na stole musi by sól – przed zjedzeniem chay macza si j w soli.
Tu przed bogosawiestwem, trzeba noem zaznaczy miejsce, od którego zacznie si chaki dzieli po bogosawiestwie.

Gowa domu odkrywa chaki, podnosi je na moment w gór i wygasza bogosawiestwo:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, który wydobywasz z ziemi chleb.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, hamoci lechem min haarec.]

Nastpnie chaka zostaje podzielona i kady zjada porcj.


Od tego momentu zaczyna si szabatowa kolacja


•    Kolacja ta, o czym bya ju mowa, ma by wyjtkowa. Wyjtkowo nie moe sprowadza si jednak jedynie do smakowitego posiku i piknie udekorowanego stou. Tradycyjnie kolacj szabatow uwietnia si piewem.

Pieni szabatowe okrelane s hebrajskim mianem zmirot. S to wiersze, w wikszoci powstae w redniowieczu, które opisuj chwa Szabatu i wyjtkowo tego dnia. Istnieje ich wiele, wiele jest take melodii.

•    Bardzo wane jest take wygoszenie podczas kolacji krótkiego komentarza do parszy na dany tydzie. Istotne jest, aby nie ograniczy si tylko do mniej lub bardziej uwanego wysuchania komentarza. Powinna nastpi take rozmowa na temat danego fragmentu. Dyskusja oczywicie moe (powinna) przenie go w wiat yciowych dowiadcze i obserwacji uczestników kolacji szabatowej.

•    Póniej, gdy kolacja ju zostaje zakoczona, powinno si odpiewa Szir Ha-ma'a lot (istnieje wiele wersji muzycznych tego Psalmu Dawidowego, który opowiada o powrocie ydów do Izraela), przed bogosawiestwem po posiku (birkat hamazon).[ Przed bogosawiestwem odbywa si nierzadko ceremonia majim acharonim, czyli - tumaczc dosownie - "ostatnie wody".
Chodzi oczywicie o obmycie doni, a dokadnie - palców, przed zwróceniem si do Boga z podzikowaniem.
Po zakoczeniu psalmu jedna osoba powinna wsta od stou i przynie (np. z kuchni) naczynie z wod.
Przed przyniesieniem tego naczynia do stou trzeba je wstawi do miseczki. Nastpnie wszyscy podaj je sobie kolejno, polewajc ma iloci wody palce, najlepiej od rodkowego stawu palców zaczynajc, tak aby woda spywaa do miseczki.  Gdy wszyscy ju zakocz, oba naczynia powinny zosta zabrane ze stou, nim natychmiast zacznie si birkat hamazon. ]•    Obowizkiem jest podzikowanie Bogu za posiek: „Zjesz i nasycisz si, i bdziesz bogosawi Haszem – twojego Boga” (Dewarim/ Powtórzonego Prawa 8:10). Na co dzie birkat hamazon odmawiane jest w wersji skróconej i w pewnym popiechu. W Szabat jednake recytuje si cao bogosawiestwa, powoli i uwanie.


Prowadzcy:

Panowie – bogosawmy.
[Rabotaj newarech]

Inni razem odpowiadaj:

Niech Imi Haszem bdzie bogosawione teraz i na wieki.
[Jehi Haszem meworach meata wead olam.]


Prowadzcy powtarza ich sowa i kontynuuje:

Za pozwoleniem dostojnych obecnych, bogosawmy [naszego Boga – (dodane, gdy jest minjan)] za to, e jedlimy z tego, co do Niego naley.
[Jehi Haszem meworach meata wead olam. Birszut maranan werabanan werabotaj, newarech (Eloheinu) szeachalnu miszelo.]


Pozostali odpowiadaj:

Bogosawiony (nasz Bóg), za to, e jedlimy z tego, co do Niego naley i przez Jego dobro yjemy.
[Baruch (Eloheinu) szeachalnu miszelo uwtuwo chajinu.]

Prowadzcy:

Bogosawiony (nasz Bóg) za to, e jedlimy z tego, co do Niego naley i przez Jego dobro yjemy, bogosawiony On i bogosawione Jego Imi.
[Baruch (Eloheinu) szeachalnu miszelo uwtuwo chajinu. Baruch Hu uwaruch szemo.]

Prowadzcy, na gos, tak by inni mogli odpowiada „Amen”:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, karmicy cay wiat w dobroci Swojej, w yczliwoci, w asce i w miosierdziu. On daje chleb wszystkiemu ciau, gdy Jego aska jest wieczna. I przez dobro Jego wielk nigdy nam nie brako i oby nam nie zabrako poywienia – na wieki. Przez wzgld na Imi Jego wielkie, bo On jest [Bogiem], który wszystkich ywi i utrzymuje przy yciu, i wywiadcza dobro wszystkim, i zapewnia poywienie wszystkim istotom, które stworzy. Bogosawiony jeste Ty, Haszem, który ywisz wszystkie stworzenia.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, hazan et haolam kulo, betuwo, bechen bechesed uwrachamim, Hu noten lechem lechol basar, ki leolam chasdo. Uwtuwo hagadol, tamid lo chasar lanu, weal jechsar lanu mazon leolam waed. Baawur szemo hagadol, ki Hu (El) zan umefarnes lakol, umetiw lakol, umechin mazon lechol berijotaw aszer bara. Baruch ata Haszem hazan et hakol.]

Dzikujemy Ci, Haszem, nasz Boe, e dae w dziedzictwie naszym ojcom ziemi upragnion, dobr i rozleg. I e wyprowadzie nas, Haszem, nasz Boe, z Egiptu i wykupie nas z domu niewoli. I za przymierze Twoje, które przypiecztowae na naszym ciele, i za Twoj Tor, której nas nauczye, i za Twoje prawa, które pozwolie nam pozna, i za ycie, yczliwo i ask, których nam udzielie. I za spoywanie pokarmu, którym ywisz i utrzymujesz nas zawsze, kadego dnia i w kadym czasie, i w kadej godzinie.

[Node lecha Haszem Eloheinu, al szehinchalta laawoteinu erec chemda towa urechawa. Weal szehocetanu Haszem Eloheinu meerec Micraim, ufeditanu mibeit awadim, weal beritecha szechatamta biwsarenu, weal Toratecha szelimadtanu, weal chukecha szehodatanu, weal chajim chen wachesed szechonantanu, weal achilat mazon szaata zan umefarnes otanu tamid, bechol jom uwechol et uwechol szaa.]

Za wszystko, Haszem, nasz Boe, dzikujemy Ci i bogosawimy Ciebie. Niech bdzie bogosawione Twoje Imi ustami wszystkiego, co yje, zawsze i na wieki. Jak jest napisane: „Zjesz i nasycisz si, i bdziesz bogosawi Haszem – twojego Boga, za ziemi dobr, któr ci da”. Bogosawiony jeste Ty, Haszem, za t ziemi i za poywienie.

[Weal hakol Haszem Eloheinu anachnu modim lach, umewarechim otach, jitbarach szimcha befi kol chaj tamid leolam waed. Kakatuw, weachalta wesawata, uwerachta et Haszem Elohecha, al. haarec hatowa aszer natan lach.
Baruch Ata Haszem, al. haarec weal hamazon.]

Zmiuj si, Haszem, nasz Boe, nad Jisraelem – Twoim ludem i nad Jerozolim – Twoim miastem, i nad Syjonem – siedzib Twojej chway, i nad królestwem domu Dawida – Twojego pomazaca, i nad Domem Wielkim i witym, w którym wzywane jest Twoje Imi. Boe nasz, Ojcze nasz – bd naszym Pasterzem, karm nas, utrzymuj nas i podtrzymuj nas, i daj nam wytchnienie. I uwolnij nas, Haszem, nasz Boe, prdko, od wszystkich naszych udrk. I nie dopu, ebymy potrzebowali. Haszem, nasz Boe, ani podarków [od] ludzi, ani poyczki od nich, lecz wycznie [darów] z Twojej rki – przepenionej, otwartej, witej i szczodrej, abymy nie byli zawstydzeni i nie [doznali] wstydu na wieki.

[Rachem (na) Haszem Eloheinu al Jisrael amecha, weal Jeruszalaim irecha, weal Cijon miszkan kewodecha, weal malchut beit Dawid meszichecha, weal habajit hagadol wehakadosz szenikra szimcha alaw. Eloheinu awinu reeinu zunenu parnesenu wechalkelenu wecharwichenu, wecharwach lanu Haszem Elohejnu mehera mikol caroteinu. Wena al. tacrichenu Haszem Eloheinu, lo lidei matenat basar wadam, welo lidei halwatam, ki im lejadecha hamelea hapetucha hakedosza weharchawa, szelo newosz welo nikalem leolam waed.]

(Specjalny fragment wycznie szabatowy):

Bd askawy, Panie nasz Boe, wzmocni nas przez Twoje przykazania, szczególnie przykazanie siódmego dnia, ten wspaniay i wity Szabat. Bo jest on prawdziwie wspaniaym i witym dniem dla Ciebie, by odpoczywa i czu si wolnym, z umiowanym zatroskaniem dla przykazania z Twojej woli. Wic bd askaw udzieli nam odpoczynku, Panie nasz Boe, bez kopotu, nieszczcia, i paczu w dzie naszego odpoczynku. I daj nam by wiadkami, Panie nasz Boe, pocieszenia Syjonu – Twego miasta, i odbudowania Jerozolimy, Twego witego miasta, bo Ty jeste Panem pomocy, i Panem pocieszenia.

[Rece wehachaliceinu Haszem Eloheinu bemicwotecha, uwemicwat jom haszewii haszabat hagadol wehakadosz haze, ki jom ze gadol wekadosz hu lefanecha, liszbot bo welanuach bo beahawa kemicwat reconecha, uwirconecha haniach lanu Haszem Eloheinu, szelo tehe cara wejagon waanacha bejom menuchatenu, weharenu Haszem Eloheinu benechamat Cijon irecha, uwewinjan Jeruszalaim ir kodszecha, ki Ata Hu baal hajeszuot uwaal hanechamot.]

I odbuduj Jerozolim, miasto wite, szybko i za dni naszych. Bogosawiony jeste Ty, Haszem, który [przez Swe miosierdzie] wznosi Jerozolim. Amen.

[Uwene Jeruszalaim ir hakodesz bimhera wejameinu. Baruch Ata Haszem, bone (werachamaw) Jeruszalaim. Amen.]

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, Bóg, nasz Ojciec, nasz Król, nasz Wszechpotny, nasz Stwórca, nasz Wybawca, ksztatujcy nas. wity nasz; wity Jaakowa, nasz Pasterz; Pasterz Jisraela, Król dobry i czynicy dobro wszystkiemu; który kadego dnia – czyni dobro, czyni dobro i bdzie czyni nam dobro; wywiadcza dobrodziejstwa, wywiadcza dobrodziejstwa i bdzie wywiadcza dobrodziejstwa nam na wieki; przez yczliwo, askawo, miosierdzie, wytchnienie, ratunek, powodzenie, bogosawiestwo, zbawienie, pocieszenie, utrzymywanie i wspieranie, i miosierdzie, i ycie, i pokój, i wszystko co dobre; a wszelkiego dobra na wieki – oby nas nie pozbawi.

[Baruch Ata Haszem Eloheinu melech haolam, hael awinu malkenu adirenu boreenu goalenu jocerenu kedoszenu kedosz Jaakow, roenu roe Jisrael, hamelech hatow wehametiw lakol, szebechol jom wajom Hu hetiw, Hu metiw, Hu jetiw lanu. Hu gemalanu, Hu gomelenu hu jigmelenu laad, lechen (u)lechesed ulerachamimulerewach hacala wehaclacha, bracha wiszua nechama parnasa wechalkala, werachamim wechajim weszalom wechol tow, umikol tuw leolam al jechaserenu.]

Miosierny – niech króluje nad nami na wieki. Miosierny – niech bdzie bogosawiony w niebie i na ziemi. Miosierny – niech bdzie wychwalany przez wszystkie pokolenia i wysawiany przez nas na wieki i na zawsze i powaany przez nas na wieki wieków.

[Harachaman Hu jimloch aleinu leolam waed. Harachaman Hu jitbarach baszamajim uwaarec. Harachaman Hu jisztabach ledor dorim, wejitpaar banu [laad u]lenecach necachim, wejithadar banu laad uleolmei olamim.]

Miosierny – niech zachowa nas w [Swojej] chwale. Miosierny – niech zamie jarzmo [na] naszych szyjach i poprowadzi nas wyprostowanych do naszego kraju. Miosierny – niech zele nam bogosawiestwo obfite dla tego domu i tego stou, z którego jedlimy.

[Harachaman Hu jefarnesenu bechawod. Harachaman Hu jiszbor ulenu meal cawarenu, wehu jolichenu komemijut learcenu. Harachaman Hu jiszlach lanu bracha meruba babajit haze, weal szulchan ze szeachalnu alaw.]

Miosierny – niech zele nam Proroka Elijahu, niech bdzie pamitany dla dobra, [który] ogosi nam wieci dobre, zbawienne i pocieszajce.

[Harachaman Hu jiszlach lanu et Elijahu hanawi zachur latow, wiwaser lanu besorot towot jeszuot wenechamot.]


Nas i wszystko, co mamy, jak byli bogosawieni nasi ojcowie, Awraham, Jicchak i Jakow we wszystkim, ze wszystkiego, wszystkim, tak niech pobogosawi nas wszystkich razem bogosawiestwem penym. I powiedzmy: Amen.

[Otanu weet kol aszer lanu, kemo szenitbarechu awoteinu Awraham, Jicchak weJakow bakol mikol kol, ken jewarech otanu kulanu jachad biwracha szelema wenomar: amen.]

Oby uznano na wysokociach zasug ich i nasz, dla strzeenia pokoju. [Obymy] otrzymali bogosawiestwo od Haszem i sprawiedliwo od Boga, naszego Zbawcy, i [obymy] znaleli yczliwo i uznanie u Boga i u ludzi.

[Bamarom jelamedu aleihem wealeinu zechut, szetehe lemiszmeret szalom. Wenisa weracha meet Haszem, ucdaka meElohei jiszenu, wenimca chen wesechel tow beeinei Elohim weadam.]

Miosierny – oby da nam w dziedzictwie dzie, który cakowicie [bdzie] Szabatem i odpoczynkiem – na ycie wieczne.

[Harachaman Hu janchilenu [le] jom szekulo Szabat umenucha lechajei haolamim.]

Miosierny – niech [sprawi], ebymy zasuyli na czasy Masziacha i na ycie w Przyszym wiecie.

[Harachaman Hu jezakenu limot hamasziach ulchajei haolam haba.]

Wiea zwycistw Swojego króla, okazujcy ask Swojemu pomazacowi – Dawidowi i potomstwu jego na wieki. Ten, który czyni pokój na wysokociach, oby uczyni pokój dla nas i dla caego Jisraela. I powiedzmy: Amen.

[Migdol jeszuot malko weose chesed limszicho leDawid ulezaro ad olam. Ose szalom bimromaw, Hu jaase szalom aleinu weal kol Jisrael. Weimru, amen.]


Bójcie si, Haszem, wici Jego, bo niczego nie brak tym, którzy si Go boj. Lwita cierpi niedostatek i goduj, ale szukajcym Haszem nie brakuje adnego dobra. Chwalcie Haszem, bo jest dobry, bo Jego dobro [trwa] na wieki. Otwierasz Swoj mdro i sycisz pragnienia wszystkiego, co yje. Bogosawiony czowiek, który zaufa Haszem, i Haszem bdzie jego ufnoci. Byem mody i zestarzaem si, a nie widziaem, [eby] sprawiedliwy by opuszczony, a potomstwo jego ebrao o chleb. Haszem da si Swojemu ludowi, Haszem pobogosawi Swój naród pokojem.


[Jeru et Haszem kedoszaw, ki ein machsor lireaw. Kefirim raszu weraewu, wedoreszei Haszem lo jachseru chol tow. Hodu lHaszem ki tow, ki leolam chasdo. Poteach et jadecha, umsabia lechol chaj racon. Baruch hagewer aszer jiwtach bHaszem, wehaja Haszem miwtacho. Naar hajiti gam zakanti, welo raiti cadik neezaw, wezaro mewakesz lachem. Haszem oz leamo jiten, Haszem jewarech et amo waszalom.]


Nastpuje koniec kolacji szabatowej.


Kilka dodatkowych szczegóów:

1.  najbardziej wskazane s wiece koloru biaego;
2. wiece powinny by ustawione w widocznym miejscu;
3. wiece zawsze powinny same si wypali; nalewanie wody na spodeczek pod wiecami, aby pomie zgas, gdy s ju prawie wypalone, nie jest dopuszczalne w Szabat;
4.  zapalone w pitek wiece nie powinny by przenoszone w inne miejsce a do koca Szabatu;
5. przed umyciem rk naley zdj z palców biuteri;
6.  po bogosawiestwie dzieci, wskazane jest pochwalenie ich (szeptem, do ucha) za jakie osignicia minionego tygodnia;
7.  naczynie do umycia rk powinno by tak due, aby na kadego przypadao nie mniej ni 100 -150 ml wody;


Dzie Szabatu


•    Uczestnictwo w porannym naboestwie w synagodze jest wan czci Szabatu. Jest to najdusze z naboestw w tygodniu. Zazwyczaj trwa ono  okoo 3 godzin.

•    Po naboestwie ponownie wygaszany jest kidusz – zazwyczaj w synagodze. Po jego wysuchaniu powinno si zje przynajmniej babk albo ciastko w iloci odpowiadajcej kromce chleba.


Trzy posiki szabatowe (szalosz seudot).


•    Jednym z szabasowych nakazów jest spoycie trzech posików. Pierwszym z nich jest pitkowa kolacja. Dwa kolejne naley wic zje zanim Szabat si skoczy.

•    Drugi posiek wypada z reguy niedugo po porannym naboestwie. Trzeci pónym popoudniem, przed zachodem soca. Przed trzecim posikiem szabatowym kidusz nie jest wygaszany. Birkat hamazon powinno zawiera fragment dotyczcy Szabatu, poniewa posiek zaczyna si w Szabat. Po spoyciu trzeciego posiku nie wolno nic je a do zakoczenia ceremonii zwanej hawdal (rozdzielenie), która otwiera nowy tydzie.

•    Kidusz musi by wypowiedziany przed drugim posikiem szabatowym – ju w domu. Jeli wysuchalimy kiduszu w synagodze, to kidusz w domu nie jest potrzebny.


Osoba wypowiadajca kidusz moe sta lub siedzie. Zalecane jest niezmienianie raz przyjtego zwyczaju. Inne osoby przy stole powinny sta, gdy osoba wygaszajca stoi i siedzie, jeli siedzi.

Kolejno nastpnych wydarze jest identyczna, jak podczas wieczoru szabatowego.


•    Po drugim posiku szabatowym mona si zdrzemn.


•    Póniej, zalenie od pory roku, jest czas na inne zajcia, ale znów – wedug gównej zasady organizujcej Szabat – uwicajce ten dzie.


Tradycj jest, by w Szabat powici czas studiowaniu Tory. Mdrcy stwierdzaj nawet, e Szabat zosta dany Izraelowi wanie w celu studiowania Tory. W cigu tygodnia rzadko znajdujemy na to czas. Szabat jest wic znakomitym momentem.

Cho wysuchanie parszy w synagodze wypenia formalny obowizek zwizany ze studiowaniem Tory w Szabat, warto powici jeszcze par godzin w cigu dnia na ponowne jej czytanie wraz z komentarzami. Mona take – jeli kto posiad odpowiednie umiejtnoci – przestudiowa fragment Talmudu bd jakiego kodeksu halachicznego. Zgodnie z indywidualnymi preferencjami mona sign po inne dziea, np. filozoficzne bd opisujce ydowsk histori.


Osoby, które maj tak moliwo, powinny dwukrotnie przeczyta paraszat na dany tydzie oraz Targum.


Spacer nad morzem, w parku czy w lesie jest absolutnie dozwolony. Dzieci mog odda si rozmaitym grom i zabawom – jeli nie polegaj na destrukcji lub tworzeniu.

Zakoczenie Szabatu


•    Szabat nie koczy si o zachodzie soca, ale w chwili, gdy trzy redniej wielkoci gwiazdy pojawi si na niebie. Czas pomidzy zachodem soca a zmrokiem zaleny jest od szerokoci geograficznej (w Polsce jest to zwykle ok. 40 minut). Aby zna dokadn chwil zakoczenia Szabatu, najlepiej skonsultowa si z lokaln synagog bd sprawdzi godzin w ydowskim kalendarzu. 


Hawdala

•    W pitkowy wieczór obowizkowy jest kidusz, a ceremonia hawdali (rozdzielenia czasu uwiconego od czasu powszedniego) jest koniecznym elementem zakoczenia Szabatu.

•    Hawdala moe si odbywa w dowolnej chwili po zapadniciu zmroku. W synagodze ma miejsce po naboestwie wieczornym. Powinna odbywa si take w domu, jeli który z czonków rodziny nie mia okazji uczestniczy w niej  w synagodze.

•    Do ceremonii hawdali potrzebne s:

1)    specjalna, woskowa wieca skrcona co najmniej z dwu wiec. Jeli nie dysponujemy wiec hawdalow, moemy uy dwóch osobnych wiec. Podczas ceremonii musz by one trzymane tak, aby ich pomienie si czyy;
 
2)    kielich z winem (lub innym napojem, który jest chamar medina – czyli napój powszechnie pity w danej spoecznoci, z wyjtkiem wody. W takim przypadku zamiast bogosawiestwa bore pri gafen mówi si szehakol nihja bidwaro);

3)    aromaty w pudeku ( musz by „sodkie”: godziki, cynamon, pomaracza);

4)    talerzyk, na który bdzie spywa wosk wiecy i wino.

•    wiec hawdalow daje si do trzymania jednemu z czonków rodziny, najczciej dziecku.

•    Rozpoczynamy od napenienia kielicha, a pyn zacznie si przelewa poza krawdzie naczynia. Symbolizuje to yczenie, aby bogosawiestwo „przelewao si” na cay nadchodzcy tydzie.

•    Zapalamy wiec. Jeli samotna osoba dokonuje bogosawiestwa – wieca powinna by w lichtarzu.

•    Podczas hawdali stoimy. Nie wolno odzywa si do czasu, a ceremonia si zakoczy.

•    Osoba prowadzca ceremoni unosi kielich trzymajc go w prawej doni i mówi:

Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie bd si ba. Bo si moj i pieni jest Haszem i sta si moim zbawieniem. Bdziecie czerpa z radoci wod ze róde zbawienia. Do Haszem naley zbawienie, nad Twoim ludem Twoje bogosawiestwo. Sela. Haszem Mocy jest z nami, twierdz dla nas jest Bóg Jaakowa. Sela. Haszem Mocy, szczliwy czowiek, który ufa Tobie. Haszem wybaw! Król odpowie nam w dniu naszego woania.

[Hinej El jeszuati ewtach we lo ewchad, ki azi wezimrat jahe Haszem wajhi li lijszua uszawtem maim besason mimaanej. La Haszem hiszua al. amchawerichatecha. Sela. Haszem cwaot imanu mizgaw lanu Elochai Jaakow. Sela. Haszem cwaot aszrej adam boteach bacha. Haszem hoszija ha Melech jaanenu we jom karenu.]

Wszyscy:

Dla ydów nastaa wiato, wesela, rado i chwaa. Tak te niech bdzie i dla nas. Kielich zbawienia podnios i Imienia Haszem wezw.

[Lajehudim hajta ora wesimcha, wesason, weikar ken tiheja lanu. Kos jeszuaot esa, wewszem Haszem ekra.]

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, Stwórca owocu winoroli.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, bore pri hagafen – lub szehakol nihja bidwaro]

Wszyscy odpowiadaj: Amen.

•    Kielich przekada si z prawej doni do lewej. Praw doni bierze si pudeko z aromatami i wypowiada bogosawiestwo:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, Stwórca rónorodnych zapachów.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, bore minei wesamim.]

Obecni odpowiadaj: Amen.

Odmawiajcy bogosawiestwo wcha aromaty i podaje je innym do powchania.

•    Kielich z winem jest wci w lewej doni wypowiadajcego bogosawiestwa, który teraz bogosawi ogie wiecy:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, Stwórca wiate ognia.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, bore meori haesz.]

Wszyscy odpowiadaj: Amen.
 
Po wypowiedzeniu „Amen” wszyscy wycigaj donie w stron ognia wiecy, aby zobaczy swoje paznokcie w wietle pomienia – chodzi o to, aby wykorzysta pomie wiecy. Inaczej nie wolno recytowa bogosawiestwa.

•    Kielich z winem zostaje nastpnie przeoony znów do prawej doni. Prowadzcy wypowiada nastpnie sowa:

Bogosawiony jeste Ty, Haszem, nasz Bóg, Król wiata, oddzielajcy wite od powszedniego, wiato od ciemnoci, Jisraela od narodów, Dzie Siódmy od szeciu dni pracy. Bogosawiony jeste Ty, Haszem, czynicy rozrónienie pomidzy witym a powszednim.

[Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, hamawdil bein kodesz lechol, bein or lechodesz, bein Jisrael laamim, bein jom haszwii leszeset jimei hamaase. Baruch Ata Haszem hamawdil bein kodesz lechol.]

Wszyscy odpowiadaj: Amen.

•    Prowadzcy wypija wikszo zawartoci kielicha. Nastpnie wylewa nieco wina na talerzyk i gasi w nim wiec.

Gaszenie wiecy hawdalowej moe odbywa si w róny sposób: przez polanie resztk wina, zanurzenie w resztce wina (wino musi by uprzednio pite), byle nie przez zdmuchnicie! wieca ma si pali a do koca uroczystoci, ale nie duej, bo jej zgaszenie jest wymagane. Mona jej uy za tydzie.

Istnieje take zwyczaj zanurzenia w rozlanym na wiece winie palców i dotknicia nimi powiek lub uszu, tylnej strony szyi, a take (zwyczaj ydów sefardyjskich) kieszeni – jako znak widzenia i syszenia oraz powodzenia w nastpnym tygodniu – Szawua tow.


Zwyczajowo, zaraz po tym, piewa si pie o proroku Eliaszu: „Eliaszu - proroku, przybd prdko, w naszych dniach, z Mesjaszem – synem Dawida”.


Szabat


Skupienie wewntrzne


Po szeciu dniach pracy przychodzi czas zastanowienia, refleksji i chwila na udzielenie sobie odpowiedzi na najwaniejsze pytania. Na przykad: jaki jest ostateczny – w wymiarze naszego ycia -  sens i cel caotygodniowego wysiku i gonitwy.

Pokój midzy ludmi
 
Kolacja szabatowa trwa dugo. Nikt przecie nie spieszy si do pracy ani do adnych obowizków nastpnego ranka.  Ludzie – rodzina i przyjaciele -  maj czas, aby porozumie si w specjalny, gbszy sposób; skupi si na sobie nawzajem. Szabat umacnia ycie rodzinne i przyjanie.


Pokój midzy ludmi a Natur

Ludzie przerywaj swoj ingerencj (zarówno destrukcyjn, jak i twórcz) w Natur. Tak, jak nie  rzdz innymi ludmi, nie podporzdkowuj sobie te – zwaszcza rezygnujc z posugiwania si wszelkimi urzdzeniami mechanicznymi - Natury, pozwalajc jej na odpoczynek od czowieka.


Pokój midzy ludmi a Bogiem

Tora mówi, e Szabat jest „dla Boga”. Przez cae sze dni tygodnia czowiek skupia si na tym, czym czowiek chciaby by. Jednak w Szabat czowiek skupia si na tym, czym Bóg chciaby, aby by czowiek.

ycie ma aspekt materialny i duchowy.
W cigu tygodnia dominuje aspekt materialny. W Szabat aspekt duchowy staje si najwaniejszy i czowiek, przez ten szczególny moment, ma okazj bycia bliej Tego, który przecie nie istnieje w wymiarze materialnym, ale wanie duchowym.  Bliej Boga.

...............................

Literatura:

1)    Kitzur Shulchon Oruch by Rabbi Shlomo Ganzfried, vol. 1-2 (Jerusalem-New York: Moznaim Publishing Corporation, 1991)

 
2)    Rabbi Zeev Greenwald, Shaarei Halachah (Jerusalem-New York: Feldheim Publishers, 2000)

 
3)    Rabbi Hayim Halevy Donin, To Be a Jew (Basic Books, 2001)

  
4)    Rabbi Alfred J. Kolatch, The Jewish Home Advisor (Jonathan David Publishers, 1990)

 
5)    Dennis Prager, Joseph Telushkin, The Nine Questions People Ask About Judaism (Simon & Schuster, 1981)

 
6)    Anita Diamant, Howard Cooper, Living a Jewish Life (Harper Perennial, 1991)

 
7)    Abraham Joshua Heschel, The Sabbath: Its Meaning for Modern Man (Farrar, Straus, Giroux, 1951)

   

Aby zamówi broszur "Szabat Szalom" nieodpatnie w formie drukowanej, wypenij formularz

 Kliknij: PYTANIA O SZABAT

Broszura "Szabat Szalom" wydana zostaa przez The 614th Commandment Society i Gmin Wyznaniow ydowsk w Warszawie

 

 

                                                                            drukuj